Main | GURPS Ravenloft Kampagne »

Og jeg nørdede

Somme tider overvejer jeg, om jeg kompenserede for, at jeg var opvasker eller arbejdsløs eller hvad jeg nu ellers gik og lavede, da jeg kørte mine mere omfattende kampagner, siden jeg følte trang til at lave en TI SIDER LANG INDKØBSLISTE. Jamen ...

187499886_7f02002159.jpg

Jeg er nok bare en nørd. Jeg troede egentlig, at det først var i ActaCon kampagnen nogle år senere, at jeg for alvor begyndte at nørde, men jeg er godt i gang her. Håber at spillerne satte pris på det ... har min tvivl, men håber det.

Absurd omfattende prisliste
En fuldstændig kalender med mærkedage indskrevet

Posted on Tuesday, July 11, 2006 at 09:34PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.