« Beregning og brug af Lix | Main | Indenfor eller inden for »

Den nemmeste regel i hele verden

Der er jo ikke nogen, som skriver: "Han stod ene mand foran trehundrefireoghalvfjerds orker". Man skriver selvfølgelig: "Han stod foran 374 orker". Og der er ikke noget spørgsmål om, hvad der er korrekt.

Der er også mange, der skriver: "Han grinede af de 3 usle orker", og her mener jeg, at der er tale om et problem. Det er en fingerregel, at man skriver alle tal under 11 med bogstaver. Altså: "Han grinede af de tre usle orker". Alt over ti kan skrives med tal.

Det er ikke nogen forfærdelig vigtig ting, men hvis man skriver "en, to, tre, fire..." og så fremdeles op til ti, så støder man i hvert fald ikke nogen.


Posted on Monday, October 9, 2006 at 02:32PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References2 References

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.