« Orddelinger | Main | Den nemmeste regel i hele verden »

Beregning og brug af Lix

Lix tallet blev opfundet af en svensker som en måde at udregne på, hvor svær en tekst er at læse. Jeg har brugt det nogle gange, når jeg har skullet forklare, at en tekst i et kundemagasin ikke var let tilgængelig, men jeg har ikke brugt det så meget selv, når jeg skriver scenarie, mest fordi jeg ikke lige har tænkt på det. Men det er nu et meget sjovt redskab, og efter der er kommet lixberegnere på nettet, er det blevet ret nemt. Da jeg gik på Journalisthøjskolen var det noget med at sidde og tælle ord.

Lixtallet indikerer noget med, hvor mange lange ord der er i en tekst og hvor mange punktummer. Mange punktummer og få lange ord giver en lille lix-værdi, hvilket indikerer at teksten er nem at læse, og et højt lix-tal indikerer at teksten er meget svær.

Nu skal man passe på med bare at gå efter at have et lavt lix-tal, for det er i sig selv ikke noget mål. Man plejer at sige, at Ekstra Bladet har et lix-tal på omkring 20 stykker, hvilket ligger under børne- og ungdomslitteratur, hvor weekendavisen ligger på omkring en 40 stykker, hvilket er mellem dagblade og populærvidenskabelige artikler.

Den Røde Pest har et lix-tal på 36.
Isabelle har et lix-tal på 33.
Chiaroscuro af Mikkel Bækgaard har et lix-tal på 42 (Et af de scenarier, jeg selv synes var lidt tungt).
 

Posted on Tuesday, May 1, 2007 at 07:34PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References2 References

References (2)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.