« Punktum, komma og lignende i citater | Main | Beregning og brug af Lix »

Orddelinger

Man laver orddelinger i en tekst for at få så ens linjelængder som muligt. Mange programmer som Word og InDesign kan indstilles til selv at orddele, men jeg vil gerne lige advare mod orddelingen i InDesign CS til Mac, for den er virkelig dårlig. Den deler danske ord, som håret på en svensker, og det er faktisk mere til gene, end det er til hjælp.

Et ord som 'borgbefæstning' kan deles fire steder:
borg-befæstningerne
borgbe-fæstningerne
borgbefæst-ningerne
borgbefæstninger-ne

InDesign kan godt finde på at dele ordet bo-rgbefæstning, og det er noget rod. Jeg havde et helvede med orddelingerne i Katedralens Krigere, og jeg skulle bare have slået dem fra orddelt manuelt.

Der er en række regler for orddeling, som jeg her snupper direkte fra Politikens Håndbog i Nudansk. Det er ikke fordi, at jeg synes, at reglerne er hamrende nødvendige, men hvis man alligevel selv skal til at lave nogle orddelinger, er det meget godt kende dem. Har man et almindeligt sprogøje, kan man tydeligt se, når der er forkerte orddelinger.
1. Sammensætninger kan deles i de ord de består af, fx troldmands-laug
2. Afledninger med forstavelse kan deles efter forstavelsen, fx u-død
3. Afledninger med afledningsendelse kan deles før afledningsendelsen, fx gru-som
4. I ord med én eller flere konsonanter mellem vokaler går én konsonant til den nye linje, fx vå-ben, dra-ger, læk-ker
5. I ord med to eller flere konsonanter mellem vokaler går der lige så mange konsonanter til den nye linje som kan stå først i et normalt dansk ord, fx ja, undskyld, men det fatter jeg ikke en bjælde af og nægter at give et eksempel, men Nudansk Håndbog skriver ek-spert, fa-brik, stol-pre
6. Bøjningsformer kan deles før bøjningsendelsen, fx hakke-de, ork-en
7. Man kan dele mellem vokaler der hører til hver sin stavelse, fx Ti-amat, di-æt (men ikke ge-ar).

Posted on Tuesday, May 1, 2007 at 08:06PM by Registered CommenterLars Andresen | Comments2 Comments | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (2)

= 5. Så mange konsonanter til ny linje som muligt.
May 1, 2007 | Unregistered CommenterThomas Munkholt
Hej
Jeg blev lidt forviret over at du skriver:
"Et ord som 'borgbefæstning' kan deles fire steder:"
men derefter arbejder videre med
borgbefæstningerne
som jo er en anden bøjning.
Desuden må borgbefæstningerne også kunne deles således:
borgbefæstning-erne
Så det er 5 og ikke 4 steder.
February 22, 2011 | Unregistered CommenterBo

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.