« Brug af billeder og illustrationer | Main | Gratis billedbaser »

Billige billedbaser

Frederik gjorde mig opmærksom på iStockphoto som en mellemting mellem de professionelle sider og gratis-siderne. Et billede koster fra 1$ til 20$ alt efter hvilken størrelse, man ønsker. Til scenariebrug vil det oftest være 1$ eller 3$ billeder, man har brug for.

Jeg forsøgte at finde et billede af et kvindeligt spøgelse, og må indrømme, at jeg kom lidt til kort i forhold til de komercielle baser, men der er mange fine billeder. På nuværende tidspunkt er der 800.000 fotos på iStockphoto.

Til sammenligning er der 210.000 gratis fotos på sxc.hu, og umiddelbart ser det også ud til, at kvaliteten på iStock generelt er lidt højere.  

Posted on Wednesday, May 17, 2006 at 09:51AM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment | References1 Reference

References (1)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.