« Virtues, Klout & Klutz | Main | Vi nørdede og nissede »

Arrghhh ... min mappe

Åhhh ... spassersplat. Jeg kan ikke finde min ActaCon mappe, som er fyldt med de sager, som de andre lavede og alle deres fede handouts. Det er pisseirriterende, for nu har jeg passet på den mappe i mange år, men mister den så, da jeg flytter ind i Nybrogade. Jeg var sikker på, at den lå inde i mit rodede rollespilskab, men nej. Jeg fandt alle mulige andre interessante rollespilsting, men ikke den mappe.

Aarrrhhh muggen pislort! Jeg hader setbacks. Sgu!


Posted on Sunday, April 30, 2006 at 09:11PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.