« FastavalRadio og Morgensang | Main | Middelkarakter til Fastaval »

Forfatterkompendium til download

Mette Finderup og jeg lavede et forfatterkompendium til Fastaval, som nu her kan downloades. Der vil være ting i kompendiet, som ikke stemmer helt overens med virkeligheden. For eksempel står der, at Per Fischer skriver et scenarie, og han hoppede jo fra, men jeg gider ikke begynde at redigere i det. Nu kan man se og bruge det, som det så ud til Fastaval 2007.

Der vil komme en opdateret trykt udgave til Fastaval 2008, hvor der nok vil være nogen af artiklerne, der går igen, men med nye oplysninger på scenarier og en ny kalender. Der vil nok også komme nogle nye artikler til.

Og forresten et stort tak til de mange skribenter, der skrev artikler til kompendiet.  

Download Forfatterkompendiet
Download Praktisk kompendium (grafiklet udgave)
Download Praktisk kompendium (grafiktiung udgave)

Posted on Tuesday, April 10, 2007 at 05:30PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.