« Project Phoenix | Main | Fastaval - det nye årtusinde »

Flere minder om Fastaval

Mette Finderup har også skrevet sin erindringer om 18 års Fastaval på sin hjemmeside. Den er ikke lige med på Alexandrias blog-oversigt (hun lukkede Laden, og smed indholdet over på sin 'rigtige' hjemmeside. Det er underholdende læsning for Fastanere og Fastavallere.

Mettes erindringer om Fastaval

Posted on Thursday, April 3, 2008 at 07:49PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.