Main

Forfatterkompendium

Forfatterkompendiet er lavet af Mette Finderup og jeg selv med hjælp fra en masse dygtige skribenter. Det er tænkt som en inspiration for forfattere på Fastaval, og handler både om, hvad man gør, når man er kørt fast, hvordan man får gode ideer, hvordan man layouter et scenarie og meget meget mere.

Download Forfatterkompendium
Download Praktisk kompendium

Posted on Wednesday, October 11, 2006 at 09:07PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.