Main | Det romantiske scenarie »

Character sheets til Dødedans

Jeg tror aldrig, at der kom character sheets i den udgave, der ligger på Rylle. Nå, men her er i hvert fald de seks sheets til scenariet.

Download Celeb
Download Berger
Download Ainon
Download Dieter
Download Wolfgang
Download Heinrich

(Jeg undskylder, at de ikke bare ligger i en fil, men jeg kan ikke lige få min Acrobat til at køre ordentligt).  

Posted on Tuesday, May 23, 2006 at 10:10PM by Registered CommenterLars Andresen | CommentsPost a Comment

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.